International Plant Names Index

POWO

Carex suberecta (Olney) Britton

, Man. Fl. N. States [Britton], ed. 2. 1057 (1905).